Dogovor | simonsfriends.com.ua

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг по вивченню іноземної мови

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

 

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України є офіційною публічною пропозицією ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ Шатохіної Марії Русланівни, ІПН 3563108326, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.08.2019 номер запису 2 066 000 0000 054121, надалі Виконавець, укласти Договір публічної оферти про надання послуг по вивченню іноземної мови на визначених умовах.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. Договору, що означають повне і безумовне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). 

 

1. Загальні положення

Договір публічної оферти про надання послуг по вивченню іноземної мови з усіма Додатками до нього (далі – Договір) є офіційною публічною офертою  ФОП Шатохіної Марії Русланівни,  адресованою фізичним особам, що тимчасово або постійно проживають на території України  (далі – Замовник).

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. 

Текст Договору знаходиться у приміщенні Виконавця,  а також на сайті www.simonsfriends.com.ua, і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення:

2.1.  Під терміном Замовник розуміється фізична особа, (або декілька фізичних осіб), яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю або законним опікуном (представником) дитини, яка буде отримувати послуги по вивченню іноземної мови. 

2.2. Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець називаються разом Сторони, а кожен окремо – Сторона. 

 

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець надає послуги по вивченню дитиною Замовника англійської мови за авторською програмою «The Value Course», тривалистю 72 години (далі – Послуги), а Замовник споживає зазначені Послуги та своєчасно оплачує їх вартість, на визначених Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору:

4.1.Договір укладається між Виконавецем і Замовником у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ). 

4.2.Перед укладанням Договору, Замовник надає наступний перелік необхідних документів:

— копія свідоцтва про народження дитини; 

— копія паспорту батьків, або осіб, які їх заміняють відповідно до законодавства.

4.3. Акцепт умов Договору означає повне і безумовне прийняття Замовником послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору (ч. 2 ст. 642 ЦКУ). 

4.4. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.5 Договору.

4.5.Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, шляхом сукупного виконання усіх наступних дій: 

— заповнення Заяви;

— надання документів, перелічених у п.4.2. Договору;

— оплата Послуг Виконавця.

4.6. Термін акцепту не обмежений.

4.7. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою заповнення Заяви і діє протягом усього терміну отримання Послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

 

5. Порядок розрахунків

5.1.Вартість Послуг за умовами даного Договору складає 1200,00 гривень (одна тисяча двісті гривень 00 копійок) за один календарний місяць.

5.2. Замовник сплачує суму, зазначену, в п. 5.1. Договору, на умовах передоплати в строк до 30 (тридцятого) числа поточного місяця за наступний місяць.

5.3.Оплата, внесена Замовником, у разі одностороннього припинення Договору в зв’язку з порушеннями умов даного Договору,  не повертається.

 

6. Права та обов'язки Виконавця

6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. До початку надання Послуг ознайомити Замовника з приміщенням, де будуть проводитись заняття по вивченню дитиною Замовника англійської мови, провести усний інструктаж з правил поведінки батьків і дітей та вимог техніки безпеки.

6.1.2. Ознайомити Замовника з планом навчальної програми, учбовими матеріалами та щомісячно до 30 числа надавати розклад зайнять на наступний місяць.

6.1.3 Згідно з узгодженним з Замовником розкладом проводити 8 уроків в місяць (2 рази на тиждень по 60 хвилин).

6.1.4. У випадку неможливості відвідування дитиною занять, зберігти місце за дитиною та узгодити з Замовником індивідуальний графік відпрацювання пропущенних занять, що були оплачені.

6.1.5. По закінченню кожної теми проводити відкритий урок, на який запрошувати Замовника ( але не більш ніж 6 відкритих уроків протягом одного учбового року).

6.2. Виконавець має право: 

6.2.1. Відрахувати дитину за заявою Замовника, а також у випадку тривалої відсутності дитини протягом 1 місяця без поважної причини.

6.2.2. Не приймати до відвідування занять дитину при несвоєчасній оплаті Замовником Послуг. 

6.2.3. Не приймати до відвідування занять дитину з явними ознаками хвороби з метою запобігання розповсюдження хвороби на інших дітей.

6.2.4. Розірвати даний Договір достроково при систематичному невиконанні Замовником своїх зобов’язань, повідомивши про це за 7 календарних днів.

6.2.5. Перенести заняття (внести зміни у розклад занять), якщо вони припадають на святкові та неробочі дні такі як Новий Рік, Різдво, 8 Березня тощо. У такому випадку Виконавець узгоджує з Замовником новий розклад занять, у разі необхідності індивідуальний графік відпрацювання пропущенних занять.

6.2.6. Визначати доцільність використання приміщень, штату працівників, відповідно до навчальних програм, розкладу занять, навантаження персоналу та приміщень, а також відповідно до норм чинного законодавства.

6.2.7. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з попередньою їх публікацією на сайті www.simonsfriends.com.ua , не раніше ніж через 7 (сім) дні після публікації. 

 

7. Права та обов'язки Замовника

 7.1. Замовник зобов’язаний: 

7.1.1. Перед оплатою послуг ознайомитися з цим Договором.

7.1.2. При заповнені Заяви повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості, що відповідають дійсності.

7.1.3. Перед початком отримання Послуг уважно вислухати інструктаж і у випадку виникнення будь-яких питань щодо правил поводження і безпеки, з`ясувати їх у Виконавця.

7.1.4. Оплачувати Послуги у встановлений термін до 30 числа за наступний місяць.

7.1.5. Особисто передавати й забирати дитину у Виконавця, або надати список осіб (рідні, няні, водії тощо), яким довіряє передавати й забирати дитину.

7.1.6. Інформувати Виконавця про майбутню відсутність дитини на заннятті не менш ніж за 24 години до початку занять. Разом з Виконавцем складати індивідуальний розклад відпрацювання пропущенних занять.

7.1.7. Замовник має право на довгострокові канікули, які складають 14 календарних днів або чотири заняття за розкладом. Замовник зобовязаний повідомити про це Виконавця надавши письмове повідомлення про відсутність дитини на заняттях. У такому випадку пропущені заняття, які були оплачені, можуть не відпрацьовуватись, а вартість Послуг за наступний місяць буде перерахована.

7.1.8. Самостійно ознайомлюватись з розкладом занять.

7.1.9. Взаємодіяти з Виконавцем у навчанні дитини, в тому числі контролювати виконання дитиною домашнього завдання.

7.2. Замовник має право: 

7.2.1. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця, надіславши Виконавцю письмове повідомленння за 14 календарних днів до дати розірвання Договору.

7.2.2. У випадку дострокового розірвання Договору та при виконанні умов п. 7.2.1 Договору, вимагати повернення грошових кошт за неотримані Послуги.

 

8. Правила відвідування, поводження і безпеки

8.1. До приміщення Виконавця допускається лише Замовник, дитина Замовника,  особи (рідні, няні, водії тощо), яким Замовник довіряє передавати й забирати дитину. 

8.2. Замовнику не рекомендується відвідувати приміщення Виконавця під час проведення занять, забирати дитину пізніше указаного часу.

8.3. Дитина при відвідуванні занять повинна бути  в охайному вигляді,  необхідно вийняти з кишень іграшки, тверді і гострі предмети,  мобільні телефони, гаманці, коштовні речі, та будь-які інші предмети які можуть відполікати дитину від навчального процесу.

 

9. Строк дії договору

9.1 Послуги за цим Договором надаються у строк з  1  вересня 2019 р. по 31 травня 2020 р.

 

10. Відповідальність сторін

10.1. Виконавець несе відповідальність перед Замовником відповідно до положень чинного законодавства.

10.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами. 

10.3. За порушення цього Договору, Виконавець залишає за собою право не допустити дитину Замовника до відвідування занять.

11. Вирішення суперечок

11.1. Всі суперечки і розбіжності,  що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Замовника. 

11.2. Виконавець після отримання претензії,  зобов’язаний протягом 10 (десяти)  днів задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити мотивовану відмову. 

 

12. Інші положення

12.1. Замовник гарантує,  що всі умови Договору йому зрозумілі,  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. 

12.2. У частині, не врегульованій цим Договором, Виконавець і Замовника зобов’язуються керуватися нормами, встановленими діючим законодавством України. 

12.3.1 Виконавець: ФОП Шатохіна Марія Русланівна

12.3.2 Послуги надаються за адресою: вул. Богатирська 2В, школа №231;вул. Милославська 6, ТЦ «Корал», 2 поверх.

12.3.3 Телефон: +380509698372

12.3.4  Сайт: http://simonsfriends.com.ua/

12.3.5 E-mail: simonsfriendscomua@gmail.com

Завантажити документи

Консультация по тел:

+380988572330; +380509698372; +380637329452

По вопросам рекламы и сотрудничества:

simonsfriendscomua@gmail.com

ул. Милославская 6, ТЦ «Корал», 2 этаж

Вторник: 15:00-21:00

Пятница: 15:00-21:00

ул. Богатырская 2А, школа №231

Среда: 15:00-21:00

Суббота: 8:30-15:00