ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг по вивченню іноземної мови

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення. 

Пропозиція (публічна оферта)

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення. 

Викладений нижче текст Договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України є офіційною публічною пропозицією ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ Шатохіної Марії Русланівни, ІПН 3563108326, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.08.2019 номер запису 2 066 000 0000 054121, надалі Виконавець, укласти Договір публічної оферти про надання послуг по вивченню іноземної мови на визначених умовах.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. Договору, що означають повне і безумовне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). 

 

1. Загальні положення

Договір публічної оферти про надання послуг по вивченню іноземної мови з усіма Додатками до нього (далі – Договір) є офіційною публічною офертою  ФОП Шатохіної Марії Русланівни, адресованою фізичним особам, що тимчасово або постійно проживають на території України  (далі – Замовник).

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. 

Текст Договору знаходиться у приміщенні Виконавця,  а також на сайті www.simonsfriends.com.ua, і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення

2.1.  Під терміном Замовник розуміється фізична особа, (або декілька фізичних осіб), яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю або законним опікуном (представником) дитини, яка буде отримувати послуги по вивченню іноземної мови. 

2.2. Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець називаються разом Сторони, а кожен окремо – Сторона. 

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець надає послуги по вивченню дитиною Замовника англійської мови за авторською програмою «The Value Course», тривалистю 72 години (далі – Послуги), а Замовник споживає зазначені Послуги та своєчасно оплачує їх вартість, на визначених Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору:

4.1. Договір укладається між Виконавецем і Замовником у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).  

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і безумовне прийняття Замовником послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору (ч. 2 ст. 642 ЦКУ). 

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4 Договору.

4.4. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, шляхом сукупного виконання усіх наступних дій: 

– заповнення Заяви;

– оплата Послуг Виконавця.

4.5. Термін акцепту не обмежений.

4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою заповнення Заяви і діє протягом усього терміну отримання Послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. 

5. Порядок розрахунків

5.1.Ціна Договору складає 15750,00 гривень (п’ятнадцять тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок).

5.2.Оплата Договору здійснюється частинами: 9 (дев’ять) платежів в розмірі 1 750,00 гривень (одна тисяча сімсот п’ятдесят гривень 00 коп.) до 30 (тридцятого) числа місяця, починаючи з серпня поточного року.

5.3. Ціна Договору зменшується у випадку, якщо Замовник зобов’язується здійснити оплату 3 (трьома) платежами в розмірі  5100 ,00 гривень (п’ять тисяч сто гривень 00 коп.), та становитиме – 15 300,00 гривень ( п’ятнадцять тисяч триста гривень 00 копійок).

5.4. Ціна Договору зменшується у випадку, якщо Замовник зобов’язується здійснити оплату 2 (двома) платежами в розмірі 7500,00 гривень (сім тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), та становитиме – 15 000,00 гривень ( п’ятнадцять тисяч гривень 00 копійок).

5.5. Ціна Договору може бути збільшена Виконавцем за умови зростання курсу долара більш ніж на 15 відсотків від курсу НБУ на 01.09.2020.

5.6. Грошові кошти, сплачені Замовником, повертаються на умовах, викладених в цьому Договорі.

6. Права та обов’язки Виконавця

6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. До початку надання Послуг ознайомити Замовника з приміщенням, де будуть проводитись заняття по вивченню дитиною Замовника англійської мови, провести усний інструктаж з правил поведінки батьків і дітей та вимог техніки безпеки.

6.1.2. Ознайомити Замовника з планом навчальної програми, учбовими матеріалами та щомісячно до 30 числа надавати розклад занять на наступний місяць.

6.1.3 Надати Послуги починаючи з 1 вересня поточного року до 15 червня наступного року.

6.1.4. У випадку неможливості відвідування дитиною занять, зберігати місце за дитиною та узгодити з Замовником індивідуальний графік відпрацювання пропущених занять, що були оплачені.

6.1.5. По закінченню кожної теми проводити відкритий урок, на який запрошувати Замовника (але не більш ніж 6 відкритих уроків протягом одного учбового року).

6.2. Виконавець має право: 

6.2.1. Відрахувати дитину за заявою Замовника, а також у випадку тривалої відсутності дитини протягом 1 (одного) місяця без поважної причини.

6.2.2. Не приймати до відвідування занять дитину при несвоєчасній оплаті Замовником Послуг.

6.2.3. Не зберігати місце за дитиною Замовника у випадку відсутності дитини протягом 1 (одного) місяця при несвоєчасній оплаті Замовником Послуг.

6.2.4. Не приймати до відвідування занять дитину з явними ознаками хвороби з метою запобігання розповсюдження хвороби на інших дітей.

6.2.5. Розірвати даний Договір достроково при систематичному невиконанні Замовником своїх зобов’язань, повідомивши про це за 7 календарних днів.

6.2.6. Перенести заняття (внести зміни у розклад занять), якщо вони припадають на святкові та неробочі дні такі як Новий Рік, Різдво, 8 Березня тощо. У такому випадку Виконавець узгоджує з Замовником новий розклад занять, у разі необхідності індивідуальний графік відпрацювання пропущених занять.

6.2.7. Здійснювати заміну викладача протягом строку дії цього Договору.

6.2.8. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з попередньою їх публікацією на сайті www.simonsfriends.com.ua, не раніше ніж через 7 (сім) дні після публікації.

 

7. Права та обов’язки Замовника

7.1. Замовник зобов’язаний: 

7.1.1. Перед оплатою послуг ознайомитися з цим Договором.

7.1.2. При заповнені Заяви повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості, що відповідають дійсності.

7.1.3. Перед початком отримання Послуг уважно вислухати інструктаж і у випадку виникнення будь-яких питань щодо правил поводження і безпеки, з`ясувати їх у Виконавця.

7.1.4. Оплачувати Послуги у встановлений термін до 30 числа за наступний місяць, або відповідно до обраного ним варіанта оплати згідно з пп. 5.3., 5.4. Договору.

7.1.5. Особисто передавати й забирати дитину у Виконавця, або надати список осіб (рідні, няні, водії тощо), яким довіряє передавати й забирати дитину.

7.1.6. Самостійно ознайомлюватись з розкладом занять.

7.1.7. Взаємодіяти з Виконавцем у навчанні дитини, в тому числі контролювати виконання дитиною домашнього завдання.

7.2. Замовник має право: 

7.2.1. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця, надіславши Виконавцю письмове повідомлення за 14 календарних днів до дати розірвання Договору.

7.2.2. У випадку дострокового розірвання Договору та при виконанні умов п. 7.2.1 Договору, вимагати повернення грошових кошт за не отримані Послуги.

7.2.3. У випадку пропуску дитиною заняття, узгодити з Виконавцем відпрацювання пропущеного заняття не пізніше ніж за 24 години до його початку. У випадку, якщо дитина була записана на відпрацювання пропущеного заняття та знову його пропустила з будь-яких причин, Замовник втрачає право на відпрацювання цього пропущеного заняття.

8. Правила відвідування, поводження і безпеки

8.1. До приміщення Виконавця допускається лише Замовник, дитина Замовника,  особи (рідні, няні, водії тощо), яким Замовник довіряє передавати й забирати дитину. 

8.2. Замовнику не рекомендується відвідувати приміщення Виконавця під час проведення занять, забирати дитину пізніше указаного часу.

8.3. Дитина при відвідуванні занять повинна бути  в охайному вигляді,  необхідно вийняти з кишень іграшки, тверді і гострі предмети,  мобільні телефони, гаманці, коштовні речі, та будь-які інші предмети які можуть відволікати дитину від навчального процесу.

 

9. Строк дії договору

 

9.1 Послуги за цим Договором надаються у строк з  1  вересня 2020 р. по 15 червня 2021 р.

9.2. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін або в односторонньому порядку за ініціативою Замовника, який повинен письмово повідомити Виконавця про намір розірвати цей Договір не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів, та за ініціативою Виконавця, який повинен повідомити про це Замовника за 7 (сім) календарних днів.

10. Відповідальність сторін

10.1. Виконавець несе відповідальність перед Замовником відповідно до положень чинного законодавства.

10.2. За порушення цього Договору, Виконавець залишає за собою право не допустити дитину Замовника до відвідування занять.

11.Вирішення суперечок

11.1. Всі суперечки і розбіжності,  що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Замовника. 

11.2. Виконавець після отримання претензії, зобов’язаний протягом 10 (десяти)  днів задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити мотивовану відмову. 

12. Повернення грошових кошт

12.1. Повернення грошових кошт здійснюється лише в випадку дострокового розірвання Договору за умови виконання Замовником умов п.7.2.1. Договору.

12.2. Повернення грошових кошт за Послуги, не отримані за умов настання форс-мажорних обставин, не здійснюється. Відпрацювання пропущених занять за умов настання форс-мажорних обставин здійснюється після завершення таких обставин.

12.3. Повернення грошових кошт за Послуги, не отримані через відсутність дитини Замовника на заняттях з будь-яких причин (хвороба, від’їзд тощо), не здійснюється. Відпрацювання пропущених занять здійснюється відповідно до положень п. 7.2.3. Договору.

13. Умови конфіденційності

13.1.Замовник погоджується не розголошувати будь-якій особі з будь-якою метою безпосередньо або опосередковано інформацію і відомості, що стосуються Послуг, отриманих в рамках цього Договору, як то навчальна програма, методики навчання, матеріали, тощо. Замовник не вправі використовувати або розповсюджувати таку інформацію. Відео-зйомку відкритих занять здійснює викладач або інший співробітник та надсилає Замовнику. Замовнику забороняється самостійно здійснювати відео-зйомку занять, співробітники мають право звернутись з вимогою видалення відео з носія. За порушення умов даного пункту Договору Виконавець відшкодовує Замовнику всі понесені збитки.

14. Форс-мажор

14.1.Виконавець не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних та/або обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, карантину, інших санкцій та обмежень, дій держави та державних органів, які перешкоджають виконання Сторонами своїх зобов’язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, а також введення законодавчими органами нормативних актів, що перешкоджають виконанню умов цього Договору або будь-яких інших обставин надзвичайного характеру. При цьому строк виконання зобов’язань за Договором відповідно відсувається на період дії таких обставин та їх наслідків.

 

15. Інші положення

15.1. Замовник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. 

15.2. У частині, не врегульованій цим Договором, Виконавець і Замовника зобов’язуються керуватися нормами, встановленими діючим законодавством України. 

15.3.1 Виконавець: ФОП Шатохіна Марія Русланівна

15.3.2 Послуги надаються за адресою: Оболонський проспект 28, м. Київ

15.3.3 Телефон: +380671092964

15.3.4  Сайт: http://simonsfriends.com.ua/

15.3.5 E-mail: simonsfriendscomua@gmail.com

                                                                                                      

Контакты:

(098)- 857-23 -30


График работы:

Пн-Пт: 15:00 – 20:00

Суббота: 09:00 – 17:00

Адрес:

Оболонский проспект, 28.

 г. Киев